HS Pravidlá

Pravidlá SSEL Hearthstone

Úvod

Pravidlá sa viažu na Slovenskú stredoškolskú eSport Ligu v hre Hearthstone.

Tresty

Pre každý prípad porušenia pravidiel je za riešenie zodpovedná konkrétna osoba. Prihliadať sa bude len na porušenie pravidiel za predpokladu, že žiadosť bola správne a konštruktívne spísaná a následne zaslaná poverenej osobe. V prípade iných okolností, sa považuje podávanie protestu za nešportové správanie. Prosím, uvedomte si, že dodržiavanie týchto pravidiel je najmä vo vašom vlastnom záujme, jedná sa o prezentáciu školy a hráčov ako takých.

Všeobecné pravidlá Hearthstone ligy

Štruktúra turnaja a tímov

0.1. Hráči budú do Sezóny buď pozvaní, alebo kvalifikovaní (viac v pravidlách č. 0.3.)

0.2. Každý hráč hrá sám za seba a je aj zodpovedný za svoje priestupky voči pravidlám. Turnaja sa môžu zúčastniť iba hráči zo Slovenska, ktorí navštevujú strednú školu.

0.2.1. Hráči pred turnajom zverejnia svoje decky. Každý hráč musí mať 5 deckov (5 class), s ktorými sa turnaja zúčastní.

0.2.2.V priebehu ligy nie je možné meniť decky.

0.2.3. Turnaj sa hrá systémom Bo3 na 2 víťazné.

0.2.4. Classy a bany, ktoré sa budú hrať, si hráči nahlásia v hre pred začatím hry. Pre každú classu môže byť iba 1 deck. Najskôr sa banuje, potom pickuje. Výber hrdinov prebieha 1-2-2-1 (prvý vyberá hráč v pavúkovi / skupine nasadený vyššie).

0.2.5. Skupinová časť končí uzavretím posledného zápasu v skupine.

0.2.6. Skupinová časť sa hrá Bo3 každý s každým.

0.3. Hráči, ktorí dostanú pozvánku alebo sa do ligy kvalifikujú pod nejakou školou, nemajú právo školu  počas turnaja meniť. V naliehavom prípade môže admin prideliť výnimku.

0.4. Ligová sezóna začína prvým kvalifikačným turnajom a končí posledným Promotion Cup zápasom.

0.4.1. Kvalifikácie sú špecifikované v bode 6.

0.5. V prípade nedodržania týchto pravidiel bude hráč z ligy vylúčený a celá tabuľka sa upraví. Hráč taktiež stratí pozvánku do ďalšej sezóny. Hráči môžu prípadne obdržať zákaz zúčastniť sa následujúcich turnajov alebo kvalifikácii na turnaje.

  1. Formát zápasov

1.1. Turnaje sa riadia všeobecnými pravidlami pre hru Hearthstone.

1.2. Hráči nesmú odisť počas zápasu z challenge, v prípade bezdôvodného odpojení má poškodený právo na kontumačnú výhru.

1.3. Ak sa súper nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálnom začiatku, okamžite túto skutočnosť oznámte adminovi ligy, ktorý bude riešiť následné kroky

1.4. Pri remíze v zápase nasleduje rematch s rovnakým deckom a hrdinom.

1.5. Pokiaľ sa jeden z hráčov behom hry odpojí, má 1 minutú na pripojenie späť do hry, pokiaľ  tak neučiní alebo to nestihne, prehráva daný zápas. V prípade technických problémov hráča, môže admin rozhodnúť o rematchi.

1.6. Pri porušení niektorého z pravidiel môže dôjsť ku kontumácii zápasu.

1.7. Základná skupina sa hrá sa systémom Bo3.

1.8. Víťazom je ten, kto vyhrá 2 hry. Víťaz musí po výhre zmeniť svojho hrdinu či classu.

1.9. Grand Finále (posledný zápas Play-off) sa hrá systémom Bo5, kde víťazný hráč Winner Bracketu má výhodu jednej výhry.

1.9.1. Promotion Cupy (ďalej len „PC“) sa hrajú systémom Bo3.

  1. Povinnosti hráčov, tímu a obmedzenia

2.1. Oficiálne battletagy hráčov vychádzajú zo súpisky na SSEL webe.

2.2. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutia admina, hoci sa hráčovi môže zdát hociakým spôsobm nezmyselné. Hráč sa potom môže odvolať k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže a zabanovaniu daného hráča. (Záleží na adminovi, aký dlhý trest udelí).

  1. Screenshoty, zadávanie výsledkov

3.1. Výsledky sa zadávajú poslaním mailu so screenshotmi adminovi danej časti. Menný zoznam bude zverejnený na FB.

  1. Zákazy

4.1. Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa i úpravu v ovládačoch grafiky.

4.2. Je zakázané využívanie bugov hry.

  1. Promotion Cupy („PC“)

5.1. Prázdny PC Bracket nájdete na tomto linku.

  1. Kvalifikácia

6.1. Odohrajú sa 2 kvalifikačné turnaje o veľkosti 32 hráčov.

6.2. Hrá sa systémom Single Elimination a formátom Bo3.

6.3. Postupový kľúč

6.3.1. Do Divízie 1 postupujú hráči, ktorí sa umiestnili na 1. až 4. mieste.

6.3.2. Do Divízie 2 postupujú hráči, ktorí sa umiestnili na 5. až 8. mieste.

6.3.3. Do Divízie 3 postupujú hráči, ktorí sa umiestnili na 9. až 16. mieste.

  1. Skupinová fáza

7.1. Rozdelenie skupín je nasledovné

7.1.1 Divízia 1 je o veľkosti 1 skupiny, ktorá obsahuje 8 tímov.

7.1.1. Do Divízie 1 sú pozvaní hráči z Kvalifikácií, ktorí skončili na 1. až 4. mieste..

7.2. Divízia 2 je rozdelená na 2 skupiny (A, B). Každá obsahuje 4 hráčov.

7.2.1. Do Divízie 2 sú pozvaní hráči z Kvalifikácií, ktorí skončili na 5. až 8. mieste.

7.3. Divízia 3 je rozdelená na 2 skupiny (A, B). Každá obsahuje 8 hráčov.

7.3.1. Do Divízie 3 sú s pozvaní hráči z Kvalifikácií, ktorí skončili na 9. až 16. mieste.

7.4. Za 1 hrací týždeň sa odohrajú 4 zápasy. Dva zápasy vždy v stredu o 17. a 19. hodine. Zvyšné dva zápasy sa odohrajú v sobotu o 16. a 18. hodine.

  1. Grand Finále

8.1. Grand Finále sa odohrá po dohratí Skupinovej fázy.

8.2. Do Grand Finále postupuje 16 hráčov.

8.3. Všetky zápasy sa hrajú formátom Bo3. Posledný zápas sa hrá formátom Bo5. Víťaz WB má jednu hru vo finále k dobru.

  1. Admini a tresty

9.1. Admin má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator módu. Jeho totožnosť si overte pomocou nicku v profile admina.

9.2. O udelení trestu rozhoduje admin danej súťaže na základe doložených dôkazov. Tým môže byť screenshot alebo text v chate. Medzi dôkazy nepatrí log z ICQ ani iné dokumenty, ktoré je ľahké sfalšovať.

9.3. Admin môže tímu udeliť výnimočný trest, prípadne tím vylúčiť zo súťaže (to len po dohode s hlavným adminom). Trest je udelený napr. pri opakovaných prehreškoch, závažných previneniach alebo neupočúvnutia výzvy admina. Admin má tiež právo rozhodovať o výške trestov individuálne.

9.4. Kontumácia zápasu 3:0 (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)

9.4.1. Jeden a viac nepovolených hosťov v zápase

9.4.4. Nešportovné chovánie, hrubé porušenie pravidiel SSEL (záleží na rozhodnutí admina)

9.4.5. Využitie bugu hry (tu môže nastať i kontumácia, prípadne ban hráča)

9.4.6. Proti rozhodnutiu admina je možné sa odvolať k hlavnému adminovi Hearthstone sekcie.

  1. Všeobecné ustanovenia

10.1. Za nešportové či inak nevhodné správanie môže byť uložený ban v maximálnej výške 1 sezóny.

10.2. Za cheating či ďalšie závažné porušovanie pravidiel môže byt uložený ban v maximálnej výške až do ukončenia štúdia na strednej škole

10.3. Za vytvorenie multiúčtov môže byť udelený trest do konca štúdia na strednej škole.

10.4. Všetci hráči sa správajú s rešpektom smerom k ich protihráčom a držia sa štandardných civilizovaných pravidiel. Pokiaľ sa hráč bude správať neslušne, musí počítať s výstrahou alebo inou formou trestu. Okrem  toho hráč riskuje vylúčenie z ligy.

10.5. Pokiaľ bol hráčovi udelený ban počas niektorej zo Sezón SSEL, hráč sa nesmie zúčastniť žiadnych turnajov usporiadavaných SSEL. Za porušenie tohto pravidla môže byť hráčovi uložený ban v maximálnej výške 6 mesiacov. Pri opakovanom porušovaní tohto pravidla budete zabanovaný permanentne.

10.6. Pokiaľ váš súper svojvoľne opustí hru, musíte v každom prípade podať protest a doložiť dôkaz vo forme screenshotu. Nie je dovolené zadávať akýkoľvek výsledok.

10.7. Hráč je zodopovedný sám za seba a aj za svoje správanie. Ak hráč zistí, že jeho protihráč jedná v rozpore s pravidlami SSEL, je jeho povinosťou takéto jednanie nahlásiť zodpovednému adminovi. Ak tak nespraví, môže byť trest udelený aj jemu.

10.8. Všetky ostatné nešpecifikované pravidlá sa riadia pravidlami z Hearthstone.

10.9. Decklisty budú zverejnené formou verejnej galérie.