Pravidlá LoL

Pravidlá SSEL League of Legends

Úvod

Pravidlá sa viažu na Slovenskú stredoškolskú eSport Ligu v hre League of Legends. Hrá sa na EUNE.

Tresty

Pre každý prípad porušenia pravidiel je za riešenie zodpovedná konkrétna osoba. Prihliadať sa bude len na porušenie pravidiel za predpokladu, že žiadosť bola správne a konštruktívne spísaná a následne zaslaná poverenej osobe. V prípade iných okolností, sa považuje podávanie protestu za nešportové správanie. Prosím, uvedomte si, že dodržiavanie týchto pravidiel je najmä vo vašom vlastnom záujme, jedná sa o prezentáciu školy a hráčov ako takých.

Všeobecné pravidlá League of Legends ligy

Štruktúra turnaja a tímov

0.1. Tímy budú do Spring Cupu buď pozvané, alebo kvalifikované.

0.2. Základná zostava sa skladá z piatich hráčov. 2 hráči musia byť z rovnakej strednej školy. Ostatní hráči môžu byť z inej strednej školy (pre už prihlásené tímy platí možnosť mať aj základné školy – 3.4.2017 18:00), avšak maximálne 2 členi môže byť aj Čech. Výnimku tvoria náhodne vygenerované tímy z tzv. zoznamu Free Agentov. Viac na konci pravidiel.

0.2.1. Kvalifikovaný tím musí nastúpiť do turnaja v rovnakej zostave, v akej odohral kvalifikáciu. V prípade, že kvalifikáciu hrajú s náhradníkom, musia upozorniť adminov.

0.2.2. Tím má povolených dvoch konkrétnych náhradníkov, ktorých môže oznámiť aj počas ligy.

0.2.3. Do zápasu môžu nastúpiť maximálne dvaja náhradníci, teda tím musí hrať v zostave maximálne 3+2, na túto skutočnosť treba upozorniť vopred.

0.2.4. V priebehu turnaja nie je možné meniť zostavu.

0.2.5. Skupinová časť končí uzavretím posledného zápasu v skupine.

0.2.6. Ak sa tím rozpadne, povoláva sa nasledujúci tím v tabuľke (resp. tím umiestnený hneď za daným tímom v Skupinách)

0.3. Tímy počas turnaja nesmú meniť svoj názov.

0.3.1. Do turnaja budú pozvané tímy, ktorých zostava je minimálne zo 60% rovnaká zostave, ktorá odohrala poslednú sezónu. Do úvahy bude braná posledná oficiálne oznámená zostava.

0.3.2. Slot v lige vlastní tím, za ktorý je zodpovedný kapitán tímu. V prípade, že daný tím sa už nemôže zúčastniť ligy, tento slot sa pridáva do, tzv. Promotion Cupu.

0.3.3. Hráči, ktorí dostanú pozvánku alebo sa do ligy kvalifikujú pod nejakou školou, nemajú právo školu  počas turnaja meniť. V naliehavom prípade môže admin prideliť výnimku. Tomuto pravidlu môže byť udelená výnimka aj v prípade, ak obe strany budú súhlasiť so zrušením ich vzájomnej spolupráce.

0.3.4. Ligová sezóna začína prvým kvalifikačným turnajom a končí posledným Promotion Cup zápasom.

0.3.5. Kvalifikácie sú špecifikované v bode 7.

0.4. V prípade nedodržania týchto pravidiel bude tím z ligy vylúčený a celá tabuľka sa upraví. Tím taktiež stratí pozvánku do ďalšej sezóny. Hráči môžu prípadne obdržať zákaz zúčastniť sa následujúcich turnajov alebo kvalifikácii na turnaje.

 1. Formát zápasov

1.1. Zápas se hrá formou 5 na 5 hráčov.

1.2. Ak sa súper nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálnom začiatku, okamžite túto skutočnosť oznámte adminovi ligy, ktorý bude riešiť následné kroky (v prípade, že tím, ktorý sa nedostavil do hry stále hrá predchádzajúci zápas, toto pravidlo neplatí a čaká sa na dohratie zápasu).

1.3. Základná skupina sa hrá sa systémom Bo1.

1.3.1. Play-off sa odohrá systémom Bo1.

1.3.2. Grand Finále (posledný zápas Play-off) sa hrá systémom Bo5, kde víťazný tím WB má výhodu jednej hry.

1.3.3. Promotion Cupy (ďalej len „PC“) sa hrajú systémom Bo1.

 1. Povinnosti hráčov, tímu a obmedzenia

2.1. Na zápas smú nastúpiť len hráči, ktorí sú na súpiske.

2.2. Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky na SSEL webe.

2.3. Do zápasu môže v prípade absencie hráča z hlavnej zostavy nastúpiť oficiálny náhradník. Táto skutočnosť musí byť oznámená najmenej 30 minut pred zápasom adminovi.

2.4. Náhradník je nemenný, nesmie hrať ani byť náhradníkom u žiadneho iného tímu v lige.

2.5. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutia admina, hoci sa hráčovi môže zdát hociakým spôsobm nezmyselné. Hráč sa potom môže odvolať k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže a zabanovaniu daného hráča. (Záleží na adminovi, aký dlhý trest udelí).

 1. Smurfing a hostovanie

3.1. Smurfing – hráč sa vydává za iného konkrétneho hráča (využíva jeho účet v hre)

3.2. Hostovanie – hráč hrá pod svojím účtom, okrem toho hrá za tím, v ktorom nie je vedený ako hráč.

3.3. Ako smurfing, tak hostovanie je ZAKÁZANÉ. Pri podaní sťažnosti využije admin všetkých dostupných prostriedkov k overeniu totožnosti hráčov. Hráči taktiež musia dodať potrebné dôkazy (obrovské odklonenie od hraných rolí)

 1. Screenshoty, zadávanie výsledkov

4.1. Na vytvorenie zápasu sa používa Tournament Code.

4.2. Výsledky sa zadávajú automaticky po dohraní zápasu

4.3. Kapitán každého tímu po odohratí zápasu urobí screenshot výsledku. Jedná sa o kontrolu.

 1. Zákazy

5.1. Je zakázané akýmkoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa i úpravu v ovládačoch grafiky.

5.2. Je zakázané používať vlastné modely champov  / mapy.

5.3. Je zakázané využívanie bugov hry.

5.4. Je zakázané vybrať Championa, ktorý je vydaný alebo reworknutý kratšie ako 1 Patch (momentálne Xayah a Rakan).

6. Pauzy

6.1. V jednom zápase sú povolené  pauzy v nasledujúcich dôvodoch:

6.1.1. Odpojenie hráča – max. 10 minút

6.1.2. Technický problém s počítačom – max. 5 minút

6.1.3. Iné neočakávané udalosti (rodinný problém – odpadnutie člena rodiny, a pod.) – max. 15 minút

6.2. Pauzy sa môžu opakovať maximálne 3-krát, avšak túto skutočnosť treba oznámiť do chatu. V prípade, ak bude pauznuté a nebude oznámený dôvod, berie sa to ako porušovanie pravidiel a môže nastať rematch až kontumácia v neprospech tímu.

 1. Admini a tresty

10.1. Admin má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator módu priamo v lobby. Jeho totožnosť si overte pomocou nicku v profile admina.

10.2. O udelení trestu rozhoduje admin danej súťaže na základe doložených dôkazov. Tým môže byť screenshot alebo text v chate. Medzi dôkazy nepatrí log z ICQ ani iné dokumenty, ktoré je ľahké sfalšovať.

10.3. Admin môže tímu udeliť výnimočný trest, prípadne tím vylúčiť zo súťaže (to len po dohode s hlavným adminom). Trest je udelený napr. pri opakovaných prehreškoch, závažných previneniach alebo neupočúvnutia výzvy admina. Admin má tiež právo rozhodovať o výške trestov individuálne.

10.4. Kontumácia zápasu 3:0 (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)

10.4.1. Jeden a viac nepovolených hosťov v zápase

10.4.2. Smurfing (+ prípadné vyradenie z ligy / ban hráča)

10.4.3. Cheating (+ ban hráča)

10.4.4. Opakované spušťanie pauzy a jej ukončovanie mimo dohodnuté pravidlá.

10.4.5. Nešportovné chovánie, hrubé porušenie pravidiel SSEL (záleží na rozhodnutí admina)

10.4.6. Využitie bugu hry (tu môže nastať i kontumácia, prípadne ban hráča)

10.5. Proti rozhodnutiu admina je možné sa odvolať k hlavnému adminovi League of Legends.

 1. Všeobecné ustanovenia

11.1. Za nešportové či inak nevhodné správanie môže byť uložený ban v maximálnej výške 1 sezóny.

11.2. Za vedomú hru so zabanovaným hráčom môže byť uložený ban v maximálnej výške 2 sezóny.

11.3. Za cheating či ďalšie závažné porušovanie pravidiel môže byt uložený ban v maximálnej výške až do ukončenia štúdia na strednej škole

11.4. Za vytvorenie multiúčtov môže byť udelený trest do konca štúdia na strednej škole.

11.5. Všetci hráči sa správajú s rešpektom smerom k ich protihráčom a držia sa štandardných civilizovaných pravidiel. Pokiaľ sa hráč bude správať neslušne, musí počítať s výstrahou alebo inou formou trestu. Okrem  toho hráčov tím riskuje vylúčenie z ligy.

11.6. Pokiaľ bol hráčovi udelený ban počas niektorej zo Sezón SSEL, hráč sa nesmie zúčastniť žiadnych turnajov usporiadavaných SSEL. Za porušenie tohto pravidla môže byť hráčovi uložený ban v maximálnej výške 6 mesiacov. Pri opakovanom porušovaní tohto pravidla budete zabanovaný permanentne.

11.7. Pokiaľ váš súper svojvoľne opustí hru, musíte v každom prípade podať protest a doložiť dôkaz vo forme screenshotu. Nie je dovolené zadávat akýkoľvek výsledok. Ak sa zápas dostal do stavu, v ktorom je už možné vyhodnotenie výsledkov, výhra môže byť priznaná tímu, ktorý v zápase zostal. Rozhodnutie, či je možné zápas vyhodnotiť, alebo nie, je v každom prípade na zodpovednom adminovi.

11.8. Coach (trenér) je pri zápase POVOLENÝ, avšak len počas Ban/Pick fázy (v takomto prípade je potrebné, aby boli hráči na našom TS serveri pre kontrolu)

11.9. Kapitán tímu je zodpovedný za svojich hráčov a ich správanie. Ak kapitán zistí, že jeho hráči jednajú v rozpore s pravidlami SSEL, je jeho povinosťou takéto jednanie nahlásiř zodpovednému adminovi. Ak tak nespraví, môže byť trest udelený aj jemu.

11.10. Všetky ostatné nešpecifikované pravidlá sa riadia pravidlami z Riotu.

11.11. Všetci hráči MUSIA byť zaregistrovaní aj na príslušnom Community Evente. Jednotlivé linky budú časom zverejnené.

11.12 Pokiaľ nie je dostatok účastníkov, právo na ceny nemá žiadny tím.

12. Kapitán

12.1. Kapitán je jediná oprávnená osoba na kontakt s Adminom

12.2. Kapitán je zodpovedný za informovanie svojich spoluhráčov o všetkých novinkách.

12.3. Iba Kapitáni sú oprávnení byť súčasťou FB skupiny, kde sa budú dávať oznamy o lige pre Kapitánov.

12.4. Opakované porušovanie tohto pravidla Hráčmi sa trestá ako nešportové správanie.

13. Náhodne generované tímy

13.1. Hráči bez tímu sa môžu zaregistrovať do zoznamu Free Agentov. Registrácia na tomto linku.

13.2. Tímy budú zložené podľa nasledujúcich kritérií:

 1. škola, ktorú uviedli v registrácii
 2. primárna pozícia
 3. sekundárna pozícia
 4. divízia
 5. náhodné doplnenie

13.3. Následne sa vyberie Kapitán, ktorý má najvyšši divíziu v tíme. Ak je stav nerozhodný, bude vybraný náhodne.

13.4. Tímy budú posudzované ako ostatné tímy.